Ngày 17/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2009/TT-BTC chi tiết thêm mã số tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than củi thuộc nhóm 44.2 trong Biểu thuế. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%, thuế xuất khẩu từ 5-10%.

Ngày 17/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2009/TT-BTC chi tiết thêm mã số tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than củi thuộc nhóm 44.2 trong Biểu thuế. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%, thuế xuất khẩu từ 5-10%.

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/3/2009, có hiệu lực và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 23/3/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article