Ngày 17/3/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BNN về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong thú y; Danh mục hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong thú y.

Ngày 17/3/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BNN về Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong thú y; Danh mục hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản; Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong thú y.

Thông tư được đăng Công báo ngày 30/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế các Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005, Quyết định số 25/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN ngày 5/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008.

Ngày 4/6/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 29/2009/TT-BNN bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN nói trên. Thông tư được đăng Công báo ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article