Cơ sở chế biến thủy sản là cơ sở tại đó các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động thuộc các lĩnh vực sơ chế nguyên liệu thủy sản; chế biến sản phẩm thủy sản các dạng đông lạnh, đóng hộp, phơi sấy khô, ướp muối, hun khói; nước mắm, mắm và các loại mắm thủy sản; agar và các sản phẩm từ các loại rong biển khác; chế biến bột cá và các sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản khác.

Ngày 12/3/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2009/TT-BNN hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, có nhà xưởng chế biến nằm ngoài hay trong khu chế biến thủy sản tập trung, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường trong chế biến thủy sản.

Cơ sở chế biến thủy sản là cơ sở tại đó các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động thuộc các lĩnh vực sơ chế nguyên liệu thủy sản; chế biến sản phẩm thủy sản các dạng đông lạnh, đóng hộp, phơi sấy khô, ướp muối, hun khói; nước mắm, mắm và các loại mắm thủy sản; agar và các sản phẩm từ các loại rong biển khác; chế biến bột cá và các sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản khác. Các tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở chế biến thủy sản khi tiến hành xây dựng mới hoặc mở rộng cơ sở của mình cần lựa chọn địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển thủy sản đã được phê duyệt; thiết kế, bố trí mặt bằng nhà xưởng, thiết bị, bao gồm cả hệ thống xử lý chất thải đảm bảo đạt các chỉ tiêu quy định về môi trường; lựa chọn công nghệ tiên tiến. Chủ cơ sở thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở công suất từ 1.000 tấn sảm phẩm.năm trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo thủ tục quy định tại mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Cơ sở có công suất nhỏ hơn 1.000 tấn sản phẩm/năm phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo thủ tục quy định tại mục IV của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT nói trên. Ngoài ra, cơ sở, tổ chức còn phải tuân thủ các quy định về quản lý chất thải rắn, quản lý nước thải, quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, quan trắc, thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường, công bố, cung cấp thông tin về môi trường, thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường và quy định về bảo vệ môi trường đối với khu chế biến thủy sản tập trung

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành, được đăng Công báo ngày 28/3/2009, thay thế Quyết định số 19/2002/QĐ-BTS ngày 18/9/2002 của Bộ Thủy sản ban hành “Quy chế quản lý môi trường trong công nghiệp chế biến thủy sản”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article