Các cơ sở sản xuất thủy điện xác định số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giá tính thuế GTGT được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009.

Các cơ sở sản xuất thủy điện xác định số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giá tính thuế GTGT được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các cơ sở này thực hiện kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho Kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện. Trường hợp nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên địa bàn hai tỉnh thì số thuế GTGT do cơ sở nộp sẽ được phân chia theo tỷ lệ 50% cho mỗi tỉnh. Cơ sở sản xuất thủy điện nộp Hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế địa phương và sao gửi cơ quan thuế địa phương nơi có chung nhà máy thủy điện để theo dõi.

Căn cứ sản lượng điện xuất tuyến trong kỳ kê khai, cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện và nộp thuế tài nguyên tại địa phương nơi đăng ký kê khai nộp thuế theo mẫu ban hành kèm Thông tư này. Công ty thủy điện hạch toán độc lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính. Số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có các đơn vị hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân với tỷ lệ chi phí của các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/3/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký, áp dụng cho kỳ khai thuế GTGT, thuế tài nguyên tháng 1/2009. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng từ kỳ khai thế Quý I/2009 trở đi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article