Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) có trách nhiệm phối hợp phát hiện, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân: lập hồ sơ đăng ký giả mạo để chào bán chứng khoán ra công chúng gây hậu quả nghiêm trọng; lập hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán trên thị trường gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức thị trường chứng khoán trái pháp luật gây mất ổn định cho thị trường chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng...

Ngày 11/3/2009, Liên Bộ Tài chính – Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) có trách nhiệm phối hợp phát hiện, xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân: lập hồ sơ đăng ký giả mạo để chào bán chứng khoán ra công chúng gây hậu quả nghiêm trọng; lập hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán trên thị trường gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức thị trường chứng khoán trái pháp luật gây mất ổn định cho thị trường chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán lợi dụng chức trách, nhiệm vụ sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được khách hàng ủy thác gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức, cá nhân lập quỹ đầu tư chứng khoán mà không đăng ký hoặc báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng; các vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức, cá nhân cố ý công bố thông tin sai lệch sự thật để trục lợi; các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng là thiệt hại lớn về tài sản và các hậu quả phi vật chất được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article