Cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số, cá nhân làm đại lý xổ số phải đăng ký thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế.

Theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số, cá nhân làm đại lý xổ số phải đăng ký thuế theo quy định của Luật Quản lý thuếv à các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Công ty xổ số kiến thiết chi trả thu nhập cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý với Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm  khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm đại lý với tỷ lệ tạm thu trên thu nhập trả cho đại lý hàng tháng từ trên 4.000.000 đồng/tháng là 5%. Công ty xổ số kiến thiết khai quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của các đại lý theo mẫu và lập bảng kê theo mẫu và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp cá nhân trúng thưởng vé xổ số có giá trị trên 10 triệu đồng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng đối với thu nhập của đại lý xổ số từ ngày 1/1/2009. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NÐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article