được Bộ Tài chính đưa ra tại Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2009/TT-BTC ngày 9/3/2009 hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 26/3/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article