Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là: điều kiện đối với cá nhân, tổ chức góp vốn thỏa mãn điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ tối thiểu vốn điều lệ của ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoặc công ty bảo hiểm sáng lập công ty chứng khoán, tài liệu chứng minh năng lực tài chính và nguồn vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn, cổ đông/thành viên sáng lập phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có yêu cầu bằng văn bản, nhiệm vụ của công ty chứng khoán sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép thành lập và hoạt động, việc phong tỏa và giải tỏa số vốn pháp định của công ty chứng khoán, v.v...

Ngày 26/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các điều khoản được sửa đổi, bổ sung là: điều kiện đối với cá nhân, tổ chức góp vốn thỏa mãn điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (khoản 4, khoản 5 Điều 3); tỷ lệ nắm giữ tối thiểu vốn điều lệ của ngân hàng thương mại, công ty tài chính hoặc công ty bảo hiểm sáng lập công ty chứng khoán (khoản 6 Điều 3); quy định rõ tài liệu chứng minh năng lực tài chính và nguồn vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn (điểm g khoản 1 Điều 4); bổ sung quy định về việc cổ đông/thành viên sáng lập phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có yêu cầu bằng văn bản. Sau thời hạn này, nếu các cổ đông/thành viên sáng lập không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, UBCKNN không tiếp tục xem xét hồ sơ (khoản 1 Điều 5); nhiệm vụ của công ty chứng khoán sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép thành lập và hoạt động (khoản 2 Điều 5); việc phong tỏa và giải tỏa số vốn pháp định của công ty chứng khoán (khoản 3 Điều 5); việc chấp nhận nguyên tắc coi như bị hủy bỏ nếu có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến vốn góp và cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kể từ khi chấp nhận nguyên tắc cho đến khi chính thức đi vào hoạt động (khoản 6 Điều 5) – (khoản 6 cũ chỉ yêu cầu công ty chứng khoán báo cáo sự thay đổi này tới UBCKNN trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có sự thay đổi); bỏ Điều 11 về đại lý nhận lệnh; bổ sung quy định không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám đốc và người có liên quan (khoản 5 Điều 29).

Quyết định được đăng Công báo ngày  26/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article