Ngày 27/2/2009, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Ngày 27/2/2009, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Trong năm 2009, doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế được Nhà nước cho vay để thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm/trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg nói trên. Lãi suất vay là 0%. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng Phương án sắp xếp lao động theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính quý gần nhất và báo cáo các nguồn của doanh nghiệp cho Sở Tài chính địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.Trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được văn bản và báo cáo của doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước nói trên phải có văn bản xác nhận gửi cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tại địa phương và doanh nghiệp. Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức cho vay và thực hiện việc cho vay, thu nợ, xử lý nợ theo thẩm quyền. Trình tự, thủ tục vay thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có chủ bỏ trốn (doanh nghiệp không có người đại diện hợp pháp đứng ra giải quyết quyền lợi của người lao động và được UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh quỷ quyền xác nhận), c ăn cứ hồ sơ về doanh nghiệp, căn cứ sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể tiền lương còn nợ của người lao động, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh số tiền cần ứng từ ngân sách địa phương để trả nợ lương, kèm theo danh sách nợ tiền lương của từng người lao độngg để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ứng ngân sách địa phương trả trước cho người lao động. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận tiền tạm ứng từ ngân sách địa phương để tổ chức chi trả nợ lương cho người lao động, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính thực hiện việc xử lý tài sản của doanh nghiệp để hoàn trả khoản tạm ứng từ ngân sách địa phương.

Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 còn được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm, vay vốn để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bị mất việc làm, được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội như với đối tượng chính sách quy định tại Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 12 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước. Trình tự, thủ tục vay vốn thực hiện theo quy định hiện hành. Hồ sơ vay vốn được hướng dẫn cụ thể ở điểm 3 Mục IV của Thông tư liên tịch.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/3/2009, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article