Theo Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/3/2009 phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước đến 20 gram, mức  giá cước của loại thư nói trên là 2.000 đồng (từ nay đến hết năm 2010).

Theo Quyết định số 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/3/2009 phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước đến 20 gram, mức  giá cước của loại thư nói trên là 2.000 đồng (từ nay đến hết năm 2010). Trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2012, mức giá cước này sẽ bằng 80% giá thành dịch vụ, và sau năm 2012, mức giá đó sẽ bằng giá thành dịch vụ. Các mức giá cước này không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm quy định cụ thể mức giá cước theo lộ trình.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/3/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2009. Bãi bỏ Quyết định số 810/2000/QĐ-TCCB ngày 15/9/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước một số dịch vụ bưu phẩm trong nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article