Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật dưới 3 hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán viên.

Ngày 30/3/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

Theo đó, doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật dưới 3 hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp kiểm toán chỉ được thành lập khi có ít nhất ba người có Chứng chỉ kiểm toán viên. Nếu Giám đốc (Tổng Giám đốc) là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh thì ít nhất phải sở hữu 10% vốn điều lệ công ty. Nếu doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp sau 6 tháng liên tục thì doanh nghiệp phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán. Các doanh nghiệp kiểm toán dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực được phép hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến hết thời hạn theo Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) v.v...

Nghị định được đăng Công báo ngày 8/4/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article