Mười tám điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 ngày 16/2/2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí vừa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/2/2009 của Chính phủ.

Mười tám điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 ngày 16/2/2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí vừa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/2/2009 của Chính phủ.

Nghị định bổ sung khái niệm Người điều hành, bổ sung hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư; rút ngắn thời hạn thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  và Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung nội dung thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nghị định sửa đổi khái niệm về hoạt động hình thành và thực hiện dự án dầu khí, thẩm quyền chấp thuận đầu tư và quyết định đầu tư; bổ sung nội dung thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; điều kiện và quy trình đăng ký, thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh; việc thành lập pháp nhân mới; chấm dứt và thanh lý dự án dầu khí; chi phí không có khả năng thu hồi  v.v…

Nghị định được đăng Công báo  ngày 23/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article