Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có một trong các hoạt động đầu tư quản lý chất thải rắn gồm: đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn; thu gom, vận chuyển chất thải rắn và các hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại khu vực điểm dân cư nông thôn, làng nghề chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

Ngày 12/12/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có một trong các hoạt động đầu tư quản lý chất thải rắn gồm: đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn; thu gom, vận chuyển chất thải rắn và các hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại khu vực điểm dân cư nông thôn, làng nghề chưa có dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tại khoản 1 Mục II của Quy chế này được  miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, Nhà nước cho thuê đất. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày  7/12/2004 và Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nói trên. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt miễn tiền thuê đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 30/12/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày  30/12/2005 và  Thông tư số 141/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nói trên.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân này còn được Nhà nước xem xét, hỗ trợ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư nếu phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư (được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án). Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, UBND xem xét, trình HĐND cùng cấp bố trí vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, năng lượng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước đến chân hàng rào công trình. Các ưu đãi về thuế, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn, hỗ trợ đào tạo lao động được quy định chi tiết tại khoản 2.4, 2.5 và 2.6 Mục I Thông tư. Mục II quy định các chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

Thông tư  được đăng Công báo ngày 30/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article