Trong năm 2009, sẽ bổ sung xây dựng thêm 6 dự thảo luật, 6 dự thảo pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ XII.

Ngày 11/12/2008, Ủy ban thường vụ  Quốc hội đã có Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Theo đó, trong năm 2009, sẽ bổ sung thêm 6 dự thảo luật, 6 dự thảo pháp lệnh sẽ được xây dựng vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ XII.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article