Trong thời gian từ ngày 25/9 đến 29/9/2006, Hội nghị Bộ trưởng DNNVV lần thứ 13 và các hội nghị liên quan đã diễn  ra tại  Hà Nội với sự tham gia của 21 nền kinh tế và các đoàn quan sát viên quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và có bài phát biểu tại Hội nghị.


Hội nghị Bộ trưởng DNNVV lần thứ 13 trong khuôn khổ APEC Việt nam 2006 đã diễn ra từ ngày 25/9 đến 29/9/2006. 

Tại Hội nghị này, Tuyên bố Hà Nội  và Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng  đã được công bố

Một số ảnh chụp tại Hội nghị:

Bé tr­ëng Vâ Hång Phóc c¶m ¬n                                                       
(Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cảm        (Đoàn của nền kinh tế                     (Ảnh 21 vị Bộ trưởng
ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng    Việt Nam tại SMEMM13)                  phụ trách DNNVV)
đến tham dự SMEMM13) 
        

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article