Ngày 17/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Ngày 17/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ban hành kèm Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005.

Các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập của hoạt động này. Các cơ sở này cũng chỉ được tiến hành mua sắm máy chơi trò chơi có thưởng và tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng khi có Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, hoàn thành các hạng mục đầu tư được quy định tại các giấy phép nói trên, đã xây dựng xong Thể lệ trò chơi có thưởng. Quyết định cũng ban hành Danh sách máy trò chơi điện tử có thưởng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Riêng quy định về việc nộp thuế tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article