Chủ cơ sở ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thú y phải thực hiện các quy định pháp luật về giống vật nuôi, về thú y và các quy định tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở ấp trứng gia cầm, chủ cơ sở chăn nuôi thú y phải thực hiện các quy định pháp luật về giống vật nuôi, về thú y và các quy định tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm (điều kiện vệ sinh thú y, địa điểm, giống v.v…).

Chủ cơ sở ấp trứng không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 cuả Chính phủ về đăng ký kinh doanh phải khai báo với UBND cấp xã về hoạt động kinh doanh ấp trứng gia cầm, chăn nuôi thủy cầm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/10/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article