Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về mức cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế; mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế.

Ngày 29/8/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTTT và Quyết định số 02/2007/QĐ-BTTTT về cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế, cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế. Các mức cước kết nối trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các Quyết định trên được đăng Công báo ngày 14/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định của các Quyết định này đều được bãi bỏ.

Ngày 28/9/2007, Bộ Thông tin truyền thông đã có các Quyết định số 190/QĐ-BTTTT và Quyết định số 191/QĐ-BTTTT đính chính các Quyết định nói trên (đăng Công báo ngày 10/10/2007).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article