Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007.

Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007.

Phạm vi của Chương trình là các hoạt động khuyến công quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 do Bộ Công thương và UBND cấp tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn thuộc các ngành, nghề quy định tại Điều 6 Nghị định nói trên.

Đối tượng cuả Chương trình là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức dịch vụ khuyến công. Nội dung của Chương trình bao gồm: đào tạo, truyền nghề và phát triển nghề; nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác và phát triển các cụm-điểm công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện. Kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến là 400 tỷ đồng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article