Luật sửa đổi, bổ sung Chương XIV của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động (Luật số 74/2006/QH11) đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

Luật sửa đổi, bổ sung Chương XIV của Bộ Luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động (Luật số 74/2006/QH11) đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

Luật được đăng Công báo ngày 12/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007. Những quy định về việc giải quyết các cuộc đình công của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động ngày 11/4/1996 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article