Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 14/2007/QĐ-NHNN ngày 9/4/2007 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra Quyết định số 14/2007/QÐ-NHNN ngày 9/4/2007 ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân nhằm góp phần đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động, đồng thời phát hiện khó khăn, yếu kém của các Quỹ tín dụng nhân dân để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp và chấn chỉnh kịp thời.

Việc xếp loại được căn cứ vào tổng số điểm của 5 chỉ tiêu: vốn tự có, chất lượng tài sản “có”, quản lý, kết quả kinh doanh và khả năng chi trả. Các Quỹ tín dụng nhân dân tự đánh giá, xếp loại hàng năm. Ngân hàng Nhà nước đánh giá, thẩm định kết quả xếp loại đối với Quỹ tín dụng nhân dân để xếp quỹ tín dụng nhân dân thành 5 loại. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Ngân hàng đề xuất và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý đối với Quỹ tín dụng nhân dân xếp loại 4 và loại 5.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 và Quyết định số 1601/2001/QĐ-NHNN ngày 28/12/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article