Ngày 27/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.

Ngày 27/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2007/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm.

Nghị định gồm 7 chương: Những quy định chung; Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Đại lý bảo hiểm; Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài; Quản lý giám sát; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Độc giả có thể tìm xem Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghệp bảo hiểm tại mục Các quy định về kinh doanh trên Cổng thông tin doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 của Luật này.

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài; có thời gian hoạt động tại Việt Nam không quá 5 năm và có thể được gia hạn.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trong việc chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động ở nước ngoài.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article