Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 ngày 8/3/2007 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 ngày 8/3/2007 sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Việc áp dụng biện pháp quản chế hành chính được chấm dứt kể từ ngày Pháp lệnh này có hiệu lực; trường hợp đang xem xét áp dụng biện pháp này thì chấm dứt việc xem xét; trường hợp đã ra quyết định mà chưa thi hành thì huỷ bỏ quyết định đó; trường hợp quyết định đang được thi hành thì chấm dứt việc thi hành quyết định đó.

Pháp lệnh được đăng Công báo ngày 14/4/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article