Thi hành Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu tại công ty đại chúng tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007.

Thi hành Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu tại công ty đại chúng tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007.

Công tư đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình khi đáp ứng 2 điều kiện: có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị; có đủ vốn để mua lại cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty đại chúng đã phát hành và được chính công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của chính mình trong trường hợp đang kinh doanh thua lỗ hoặc đang có nợ quá hạn, đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn v.v… Tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng phải gửi tài liệu đăng ký chào mua đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đồng thời gửi cho công ty đại chúng có cổ phiếu được chào mua. Việc chào mua công khai chỉ được thực hiện sau khi UBCKNN chấp thuận và được tổ chức, cá nhân chào mua công bố trên 3 số liên tiếp của một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương nơi công ty được chào mua đóng trụ sở chính thức trước thời điểm dự kiến thực hiện. Bên chào mua phải chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua. Trước khi thực hiện chào mua, bên chào mua phải ký quỹ số tiền tương ứng 100% giá trị số cổ phiếu đăng ký chào mua tính theo giá chào mua. Thời gian thực hiện một đợt chào mua công khai không được ngắn hơn 30 ngày và không dài quá 60 ngày kể từ ngày công bố. Bên chào mua không được phép bán cổ phiếu đã mua trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào mua công khai.

Công ty đại chúng phát hành thêm cổ phiếu trong các trường hợp trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article