Ngày 21/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Ngày 21/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông được quản lý theo nguyên tắc thực hiện theo cơ chế thị trường, bình đẳng, không phân biệt giữa các đối tượng sử dụng dịch vụ, khuyến khích các doanh nghiệp mới tham gia thị trường, bảo đảm hoạt động bưu chính, viễn thông công ích, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, của doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước và chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng  Bộ Bưu chính, Viễn thông  quy định giá cước dịch vụ đối với thư thường trong nước có khối lượng đến 20gram và điện thoại nội hạt; giá cước thanh toán quốc tế giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài;  giá cước dịch vụ bưu chính công ích, giá cước dịch vụ bưu chính dùng riêng…Bộ trưởng Tài chính thống nhất với Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quyết định cụ thể việc miễn, giảm giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông trong các trường hợp thông tin khẩn cấp phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phục vụ các nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trong trường hợp tình trạng khẩn cấp được miễn giảm giá cước dịch vụ theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có quyền quyết định giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông do doanh nghiệp cung cấp theo khung hoặc giới hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, trừ những dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước quy định giá cước. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, kiểm toán, thông tin phục vụ quản lý nhà nước về giá trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông của Thủ tướng Chính phủ được thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article