Ngày 28/2/2007, Liên bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ NN và PTNT, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BNN-BXD hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Văn hoá-Thông tin được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.

Quyết định nêu rõ hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp giấy phép thực hiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá nói chung và hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế…), quảng cáo mỹ phẩm sản xuất trong nước, hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Trường hợp quảng cáo thuốc dùng cho người, vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm và phụ gia thực phẩm trên phương tiện quảng cáo là biển, bảng, panô thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá-Thông tin. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá-Thông tin gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng. Trong  thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời Sở Văn hoá-Thông tin chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá-Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. Quy trình tương tự như vậy được thực hiện giữa Sở Văn hoá-Thông tin và Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo các hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là biển, bảng, panô.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article