Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước cấp cho kiểm toán viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Theo quy định tại Quyết định số 189/2007/QÐ-TKTNN ngày 7/3/2007, thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước cấp cho kiểm toán viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước được cấp cho những kiểm toán viên nhà nước có đủ các điều kiện sau: đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước bổ nhiệm vào một ngạch Kiểm toán viên nhà nước; được Tổng Kiểm toán Nhà nước bố trí thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước phải xuất trình và đeo Thẻ Kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article