Ngày 28/2/2007, Liên Bộ Tài chính - Thương mại - Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh hàng hoá nhập khẩu.

Ngày 28/2/2007, Liên Bộ Tài chính - Thương mại - Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA  hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hàng hoá hoặc kinh doanh hàng hoá nhập khẩu.

Đối với hàng hoá nhập khẩu đang được vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, để tại kho, bến, bãi hoặc tại địa điểm khác chưa đăng ký với cơ quan thuế; hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện, các mặt hàng phải dán tem hàng nhập khẩu theo quy định thì cơ sở kinh doanh, người vận chuyển phải xuất trình đầy đủ chứng từ, hoá đơn chứng minh tính hợp pháp của lô hàng ngay tại thời điểm kiểm tra. Hoá đơn, chứng từ đối với hàng nhập khẩu là các chứng từ vận chuyển theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NÐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Hải quan; bản chính tờ khai hải quan có xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan; văn bản cho phép của cơ quan hải quan đối với hàng hoá chưa hoàn thành thủ tục hải quan v.v…Đối với hàng hoá nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu hoặc của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu trong nội địa phải có hoá đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng theo hướng dẫn tại Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh điều chuyển hàng hoá nhập khẩu cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu… ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở để bán hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau hay trường hợp xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh phải có hoá đơn giá trị gia tăng hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Hàng hoá nhập khẩu mua gom của người không kinh doanh phải lập bảng kê theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm Thông tư số 120/2003/TT-BTC nói trên.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh mua, bán, vận chuyển hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường vi phạm các quy định về hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư này nếu chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 8/10/2003; số 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ ngày 22/7/1998; Thông tư số 22/1999/TT-BTM ngày 28/6/1999 của Bộ Thương mại; Quyết định  số 106/2003/QĐ-BTM ngày 27/1/2003 của Bộ Thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article