Ngày 8/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2007/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Ngày 8/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2007/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Nghị định gồm 5 chương: Những quy định chung; Giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Chứng từ điện tử trong hoạt động ngân hàng; Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành và chỉ quy định về phương thức giao dịch bằng phương tiện điện tử trong hoạt động ngân hàng. Nội dung của các hoạt động ngân hàng do các luật khác điều chỉnh.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc theo phương thức truyền thống, trừ trường hợp có quy định khác của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article