Theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTC ngày 2/3/2007của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm.

Theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTC ngày 2/3/2007của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm; lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9% đối với các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu tiên kể từ ngày 16/1/2007. Đối với các dự án đã ký hợp đồng trước ngày 16/1/2007, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được thực hiện theo cam kết ghi trong hợp đồng tín dụng đã đăng ký. Tỷ lệ này là 8,4%/năm (đồng Việt Nam) và 6,9%/năm (ngoại tệ tự do chuyển đổi) đối với các dự án  xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn…

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article