Các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo thực hiện sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trong những lĩnh vực pháp luật không cấm, được vay vốn  theo chính sách tín dụng tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo thực hiện sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (xã, phường, thị trấn quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ) trong lĩnh vực pháp luật không cấm, được vay vốn  theo chính sách tín dụng tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Một trong những điều kiện để được vay vốn theo chính sách tín dụng này là người vay vốn phải có xác nhận của UBND xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh. Mức vốn cho vay đối với mỗi hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 30 triệu đồng. Lãi suất cho vay bằng 0,9%/tháng, lãi nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Ngân hàng Chính sách xã hội – cơ quan được giao thực hiện chính sách tín dụng – có thể quyết định mức cho vay tới 100 triệu đồng. Với khoản vay từ trên 30 triệu đồng, người vay vốn phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo. Thời hạn cho vay được xác định theo các loại vay ngắn hạn, trung và dài hạn. Thời hạn gia nợ đối với các khoản cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng ½ thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện  phương thức uỷ thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị-xã hội hoặc trực tiếp cho vay theo mức vốn cho vay đối với một dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh và khả năng quản lý của Ngân hàng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article