Ngày 11/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2007/NĐ-CP quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục và ưu đãi đối với các dự án phát triển công trình kết cấu hạ tầng thực hiện theo hình thức BOT, BTO và BT.

Ngày 11/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2007/NÐ-CP quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục và ưu đãi đối với các dự án phát triển công trình kết cấu hạ tầng thực hiện theo hình thức Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Các hợp đồng trên được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đầu tư vốn thực hiện dự án, bao gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2005; hộ kinh doanh, cá nhân; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập và hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp nhà nước được thành lập trước khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án. Dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và từ 1.500 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn lần lượt là 20% và 10% tổng vốn đầu tư của dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan làm đầu mối tổ chức thẩm tra, cấp Chứng nhận đầu tư cho các dự án. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư trong nước, nhà đầu tư đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp dự án hoặc bổ sung Chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với nhà đầu tư đã thành lập tổ chức kinh tế). Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư nước ngoài đồng thời là Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp dự án. Chính phủ bảo hộ quyền sở hữu và các quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận theo thỏa thuận trong Hợp đồng dự án.

Nghị định được đăng Công báo ngày 4/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Nghị định sau bị thay thế bởi Nghị định này: Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) áp dụng cho đầu tư trong nước; Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), xây dựng-chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 27/1/1999 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế đầu tư nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article