Ngày 10/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 27/9/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngày 10/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2007/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 27/9/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Nghị định được đăng Công báo ngày 01/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article