Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2007/NĐ-CP, quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục, cơ quan thẩm định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

Ngày 9/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2007/NÐ-CP, quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục, cơ quan thẩm định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung; áp dụng đối với mọi tổ chức cá nhân liên quan đến việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung được gửi tới Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc yêu cầu Cục Hàng không dân dụng thẩm định lại. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Đối với Giấy phép kinh doanh hàng không chung, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ và ra quyết định cấp giấy phép trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sau khi được cấp các loại Giấy phép trên, doanh nghiệp phải  đăng trên một trong các loại báo viết Trung ương hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp nội dung của Giấy phép. Thời hạn để Cục Hàng không dân dụng quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung là 30 ngày, sau khi có ý kiến thống nhất của Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng.

Nghị định ban hành 3 mẫu Giấy phép nói trên, được đăng Công báo ngày 1/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp đang kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung, tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy chứng nhận hoạt động hàng không chung, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung tương ứng theo quy định của Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article