Ngày 9/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số Nghị định của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng.

Ngày 9/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành các Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, phần A Thông tư này. Đối tượng nộp thuế GTGT gồm: tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam; cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

Thông tư hướng dẫn căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế; thuế suất thuế GTGT (0%, 5%, 10% và việc  áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với một số trường hợp cụ thể), hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ; đăng ký, kê khai, nộp thuê, quyết toán thuế; hoàn thuế GTGT; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan thuế; ban hành một số biểu mẫu như Tờ khai thuế GTGT, Thông báo nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/5/2007 (các số 312-315) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004, Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 và Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính. Các nội dung hướng dẫn về thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article