Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành Quyết định số 36/2007/QÐ-BNN về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón; áp dụng trong lĩnh vực sản xuất phân bón  (trừ sản xuất phân bón vô cơ), kinh doanh, sử dụng phân bón, công bố “Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực trên phải tuân thủ các quy định của Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 113/2003/NÐ-CP được quyền kinh doanh, được phép nhập khẩu các loại phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam và phải thực hiện các nội dung trong Nghị định số 113 nói trên và các quy định pháp luật khác có liên quan. Phân bón có tên trong Danh mục, trước khi sản xuất, kinh doanh và sử dụng phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Trình tự, thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn được ban hành theo từng thời kỳ. Phân bón lưu hành trên thị trường phải có nhãn hàng hóa phù hợp theo quy định hiện hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 72/2004/QĐ-BNN ngày 8/12/2004 quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article