Ngày 20/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Ngày 20/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2007/NÐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.

Nghị định gồm 5 chương, 31 điều, quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục và hồ sơ đăng ký quốc tịch tàu bay; các quyền đối với tàu bay (quyền sở hữu, quyền chiếm hữu v.v…); sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam, việc cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam. Nghị định cũng ban hành 9 phụ lục về Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam, Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay, v.v….

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng, Thông tư số 01/2004/TT-BGTVT ngày 16/1/2004 của Bộ Giao thông bận tải hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay bị bãi bỏ. Các đăng ký còn hiệu lực được thực hiện trước khi Nghị định này có hiệu lực theo quy định của các văn bản nói trên không phải làm thủ tục đăng ký lại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article