Liên bộ Tài chính-Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Liên bộ Tài chính-Công an vừa ban hành Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ (quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NÐ-CP ngày 4/4/203 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy) và doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là những doanh nghiệp có giấy phép thành lập và hoạt động – kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp (độc giả có thể tìm xem giấy phép này tại Cổng thông tin doanh nghiệp, mã tìm kiếm là 3027). Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với bên mua bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm đã được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC (mã tìm kiếm trên Cổng thông tin doanh nghiệp là 0001) hoặc có Biên bản kết luận cơ sở đủ điều kiện về PCCC. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có trách nhiệm trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã thu được để đóng góp kinh phí cho các hoạt động PCCC.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article