Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 2/4/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, áp dụng đối với công ty nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn về việc kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, lập phương án xử lý những vấn đề tài chính của công ty sau khi nhận được văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền về kế hoạch chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên, xử lý tài sản, các khoản nợ phải thu, phải trả v.v… Thời điểm chính thức chuyển đổi của công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên là thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) là công ty TNHH. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD là công ty TNHH, công ty phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo được phê duyệt là cơ sở để bàn giao cho công ty TNHH. Chi phí thực hiện chuyển đổi được hạch toán giảm vốn chủ sở hữu của công ty TNHH. Công ty chuyển đổi có vốn điều lệ từ 30 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng được chi tối đa không quá 30 triệu đồng cho chi phí chuyển đổi. Mức chi này là không quá 50 triệu đồng khi công ty chuyển đổi có vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22/3/2002 và Thông tư số 48/2006/TT-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article