Chính phủ đã ban hành quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam chưa được niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007.

Chính phủ đã ban hành quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam chưa được niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 69/2007/NÐ-CP ngày 20/4/2007.

Ngân hàng thương mại Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện cổ phần hóa, tăng vốn điều lệ, cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam. Cổ đông của ngân hàng Việt Nam có thể chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mua cổ phần tại ngân hàng đó. Một trong những điều kiện để ngân hàng Việt Nam được bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là vốn điều lệ tối thiểu phải đạt 1000 tỷ đồng. Tổ chức tín dụng nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam phải có tổng tài sản Có tương đương 20 tỷ đôla Mỹ vào năm trước năm đăng ký mua cổ phần, có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng ở mức có khả năng thực hiện cam kết tài chính và hoạt động bình thường v.v… Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng Việt Nam. Sau khi có văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng Việt Nam phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article