Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về đăng ký kinh doanh đã được bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2007/NÐ-CP ngày 4/4/2007 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về đăng ký kinh doanh đã được bãi bỏ bởi  Nghị định số 53/2007/NÐ-CP ngày 4/4/2007 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo Mục 3 Chương II của Nghị định, các hành vi vi phạm quy định về: thành lập, quản lý, đăng ký trụ sở, đăng ký góp vốn của  doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, của hộ kinh doanh; treo biển hiệu; công khai thông tin; hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề; về tổ chức lại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; hành vi vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động v.v… là các hành vi VPHC về đầu tư và đăng ký kinh doanh và phải chịu xử phạt VPHC theo quy định tại Chương II của Nghị định. Đối với mỗi hành vi VPHC về đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu phạt tiền và bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp kèm theo như buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp không đăng ký thay đổi khi thay đổi địa điểm kinh doanh, tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vốn đăng ký, người đại diện v.v…Mức phạt tiền cao nhất được áp dụng đối với hành vi VPHC về đăng ký kinh doanh là 10.000.000 đồng (đăng ký cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, không duy trì mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ mà quy định phải có chứng chỉ hành nghề v.v…).

Nghị định được đăng Công báo ngày 7/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article