Ngày 29/3/2007, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm nhằm tiêu thụ trong nước.

Ngày 29/3/2007, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu tại Quyết định số 23/2007/QÐ-BYT, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm nhằm tiêu thụ trong nước.

Chủ hàng phải đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian ít nhất 5 ngày trước khi hàng về đến cửa khẩu và phải nộp phí, lệ phí kiểm tra. Nếu lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc cấp Thông báo lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ (theo mẫu ban hành kèm Quyết định này). Nếu lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu kèm theo Phiếu kết quả thử nghiệm cho chủ hàng và cơ quan hải quan nơi hàng đến, đồng thời gửi văn bản báo cáo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) để Cục ra quyết định xử lý thích hợp trong thời hạn không quá 15 ngày (không kể ngày nghỉ). Hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm; bản sao hợp pháp Tiêu chuẩn cơ sở theo quy định tại Quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm ban hành kèm Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005; bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan theo quy định; Giấy chứng nhận y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất xứ đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật đã qua chế biến tiệt trùng (khi cần); bản sao Giấy chứng nhận kết quả phân tích thử nghiệm; chứng từ cần thiết liên quan để được áp dụng phương pháp kiểm tra giảm nhẹ, chỉ kiểm tra hồ sơ (nếu có). Thực phẩm mang theo người để tiêu dùng cá nhân không quá số lượng phải nộp thuế nhập khẩu; thực phẩm là quà biếu nhân đạo, là hàng trong túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật; thực phẩm tạm nhập tái xuất; thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu; thực phẩm là mẫu thử nghiệm, nghiên cứu; thực phẩm là hàng mẫu tham gia hội chợ; thực phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam gia công cho chủ hàng nước ngoài chỉ để xuất khẩu v.v… không  phải qua kiểm tra nhà nước.

Quyết định được đăng Công báo ngày  9/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Quyết định số 1370/1997/QĐ-BYT ngày 17/7/1997 về việc ban hành “Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article