Ngày 10/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ngày 10/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NÐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Nghị định gồm 5 chương, 56 điều: Những quy định chung; Nội dung và điều kiện bảo đảm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Tổ chức thực hiện ứng dụng CNT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Điều khoản thi hành.

Việc ứng dụng CNTT  trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước, trong giao dịch của cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân; hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp trên môi trường mạng những thông tin theo quy định khoản 2 Điều 28 Luật Công nghệ thông tin để phục vụ lợi ích hợp pháp của người dân. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng; thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 3/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article