Ngày 9/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn; áp dụng đối với hộ gia đình, với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 9/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2007/NÐ-CP  về quản lý chất thải rắn; áp dụng đối với hộ gia đình, với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải rắn trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định gồm 8 chương,  42 điều khoản: Những quy định chung; Quy hoạch quản lý chất thải rắn, đầu tư quản lý chất thải rắn; Phân loại chất thải rắn; Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn; Xử lý chất thải rắn; Chi phí quản lý chất thải rắn; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn phải nộp phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Chất thải rắn thông thường phải được kiểm soát, phân loại ngay từ nguồn và được lưu giữ trong các túi hoặc thùng được phận biệt bằng màu sắc theo quy định và không được để lẫn với chất thải rắn nguy hại. Việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù hợp và được cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Tại cơ sở xử lý chất thải rắn và các công trình phụ trợ phải thực hiện quan trắc môi trường trong suốt thời gian hoạt động và 5 năm kể từ khi kết thúc hoạt động. Định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, chủ xử lý chất thải rắn phải tiến hành quan trắc môi trường. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tuỳ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 3/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article