Đó là các trường hợp: Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế công trình sau khi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Rà phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng cho công xây dựng công trình.

Theo Quyết định số 49/2007/QÐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu theo khoản 1 điểm đ Điều 101 Luật Xây dựng bao gồm: Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế công trình sau khi thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; Rà phá bom mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng cho công xây dựng công trình thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 96/2006/QÐ-TTg ngày 4/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 01/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article