được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007, áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 và văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006.

được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007, áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 và văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006.

Vốn điều lệ của các công ty TNHH 1 thành viên được hình thành từ việc chuyển đổi tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con không thấp hơn 500 tỷ đồng. Mức vốn này đối với công ty nhà nước độc lập hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc của tổng công ty, công ty mẹ chuyển thành công ty TNHH một thành viên là không thấp hơn 30 tỷ đồng. Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ. Việc đầu tư ra ngoài công ty (bao gồm cả đầu tư ra nước ngoài) được thực hiện theo các hình thức thành lập công ty con, mua cổ phần hoặc góp vốn vào công ty khác, góp vốn thành lập công ty, góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định pháp luật.

Thông tư hướng dẫn chi tiết về quyền và nghĩa vụ công ty trong việc quản lý, sử dụng vốn và quỹ; vấn đề tài sản cố định của công ty; quản lý các khoản nợ, hàng tồn kho; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận v.v… Hàng năm, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất gửi cho chủ sở hữu, Bộ Tài chính, cơ quan chức năng theo quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính và phải thực hiện chế độ kiểm toán tài chính theo quy định pháp luật.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thay thế các Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 hướng dẫn quy chế tài chính của công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và Thông tư số 49/2006/TT-BTC ngày 28/6/2002 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 58/2002/TT-BTC.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article