Ngày 14/2/2007, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp.

Ngày 14/2/2007, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Thông t­ư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp.

Thông tư gồm 5 chương, hướng dẫn về các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký sáng chế, đăng ký thiết kế bố trí, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, thủ tục bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Chương III hướng dẫn việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; việc ghi nhận, xoá tên, sửa đổi tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp,  kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/4/2007 (các số từ 278 đến 281) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996, Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN ngày 5/11/2003, Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN ngày 5/11/2003.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article