vừa được Bộ Thương mại ban hành tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007.

vừa được Bộ Thương mại ban hành tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007.

Thông tư hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/9/1999, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000, Thông tư số 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 6/1/2005 của Bộ Thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article