Ngày 6/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước.

Ngày 6/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2007/NÐ-CP về kinh doanh xăng dầu, áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước.

Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập tái xuất xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu; sản xuất, chế biến xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước v.v… Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định (là doanh nghiệp nhà nước, có đăng ký kinh doanh xăng dầu, có kho tiếp nhận xăng dầu dung tích tối thiểu 15.000 m3. v.v…) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 5 năm. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu được Bộ Thương mại giao mức nhập khẩu tối thiểu mới được phép nhập khẩu xăng dầu. Những thương nhân này cũng được xuất khẩu và kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu không phải xin phép Bộ Thương mại. Thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu chỉ được ký hợp đồng với các doanh nghiệp đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định này. Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (mã khoá 5008 tại mục Tìm kiếm trên Cổng thông tin doanh nghiệp) cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu v.v...

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp hoạt động theo Quyết định này được phép tiếp tục hoạt động đến hết 2007. Sau thời điểm đó, doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP nói trên.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article