Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định về chế độ tài chính theo Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định về chế độ tài chính theo Nghị định số 46/2007/NÐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ.

Theo Nghị định, mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là 300 triệu đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ là 600 triệu đồng.  Mức vốn này phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong thời hạn 3 năm, các doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải bổ sung đủ mức vốn điều lệ trên. Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm phải ký quỹ ở một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Số tiền ký quỹ này là 2% vốn điều lệ và được hưởng lãi theo thoả thuận với ngân hàng nơi ký quỹ. Độc giả có thể tìm xem Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm tại mục Tìm kiếm trên Cổng thông tin doanh nghiệp với mã khoá là 3027. Mã khoá này là 3028 cho Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Nghị định quy định cụ thể về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, đầu tư vốn, khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán, doanh thu và chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, chế độ kiểm toán, kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article